Archive for April, 2012

بزرگداشت سال 3750 زرتشتی

Wednesday, April 11th, 2012


انجمن زرتشتیان ایالت واشنگتن (سیاتل) شنبه 5 می برابربا 16 اردیبهشت، سال 3750 زرتشتی را همراه با باشندگی 120 نفر از زرتشتیان ایرانی و پارسی جشن گرفتند.
اجرای سرود توسط نونهالان زرتشتی ایرانی، نونهالان زرتشتی پارسی، سخنرانی ، جلسه پرسش و پاسخ، صرف شام و موزیک وبرنامه شاد بخشهایی از برنامه بود.