Archive for May, 2012

مراسم یاد بود استاد پرویز شهریاری

Sunday, May 20th, 2012انجمن زرتشتیان ایالت واشنگتن شنبه 2 جون برابر با 13 خرداد مراسمی را به یاد روانشاد پرویز شهریاری ریاضیدان، محقق، نویسنده، مترجم، روزنامه نگار، فعال سیاسی و معلم زرتشتی را برگزار کرد. برنامه شامل اوستا خوانی، شرح زندگینامه، بیان ویژگیهای شخصیتی و پرداختن به نکات آموزنده زندگی آن روانشاد بود.