بزرگداشت روز پدر و مادرشب شعرى به مناسبت بزرگداشت روز پدر و مادر (جشن بهمنگان و اسفندگان) در تاريخ شنبه 7 فوريه از ساعت 3:00 پسين در اتاق 1 كتابخانه شهر ردموند برگزار گرديد. در اين برنامه، شركت كنندگان اشعارى از خود و همچنين شاعران بزرگ پارسى زبان خواندند.

Comments are closed.