نوروز شاهنشاهیپارسیان ایالت واشنگتن نوروز شاهنشاهی را همراه با گروهی از ایرانیان زرتشتی در تاریخ 25 آگست جشن گرفتند. عکسهای این جشن را می توانید در اینجا مشاهده نمایید.

Comments are closed.