Archive for July, 2013

دوچرخه سوارى از سياتل تا پرتلند

Sunday, July 14th, 2013


تيم دوچرخه سوارى زرتشتيان ايالت واشنگتن، مسير 206 مايلى سياتل تا پرتلند در ايالت اورگان را در روز 13 جولاى 2013 ركاب زدند.

جشن تیرگان

Sunday, July 14th, 2013

زرتشتیان ایالت واشنگتن 7 جولاى برابر با يكشنبه 16 تیر جشن تیرگان (آبریزان) را در پارک ساحلی این شهر جشن گرفتند.